ࡱ>  !"#$%&/()*+,-.20134567Root Entry FP7=@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WordDocument/D Oh+'0 $ 0<DLTx PCNormal2NNO5@v=@nz7=@=Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,HPX !MSCD^Vb/g>y:S Htpp://Bbs.Mscode.Cc.e 0t|KSOProductBuildVerICV2052-12.1.0.16120$DA2EB35226C8475ABD55D0BAEA401DF5_13,0Table'Data WpsCustomData0 P`KSKS/D l l 8l d <! V(8$hw( /N+ DN22024t^^hQVONNb/gؚ~Deb~TgNQSt0N0bTAm zN Oo`ǑƖ{vU_ _lςwONXTOo`ǑƖ|~ http://kj.jscz.gov.cn ۏLlQ{v [bOo`ǑƖv^Ǐ[8hTeSb0:NNnxOQ NbT g^ۏL bNXTR_cMR[bOo`ǑƖ0]~[bOo`ǑƖNNO9evbNXTSvcۏeQQ NbT6k0Oo`ǑƖwQSOBlvW^"?e@\Qz 0sQN_U\ONXTOo`ǑƖT{t gsQNyvw 0http://czj.yancheng.gov.cn/art/2019/5/8/art_306_3073437.html N Q NbT1R{vU_ hQVODyOf0f[M|f0~~YeI{ N T[awQSOBluNT0Wbw 03 -N~O^De_bT049nxT NQRt9c:y49[bT Yg|~*gc:y49bR R_HQ8h[&7bOo` RRޏ~͑Yd\O49s Oc49&SEu_O0/eN[0LaS S_t^RRl&S049bRT bNXT9hnc|~c:y b/f&T N}SbpS5uP[Shy T0W"?eNQcO~(hync0Y_SbpS TgS N} ςgR APP {vU_TpQ _lςw"?e5uP[hy9Y N}v^v5uP[hync0N QSbpS2024t^5g6e5g17e bNXT{vU_ hQVODyN,{31S vsQag>kĉ[ SmuՋb~ 6eVONNb/gDyOlQ^vsQOo` v^wS_NN@b(WUSMO0?e^vsQO(u{t0% PAGE 16 % 24VXZfhvxȸtbN:+B*phCJ PJo(aJ KH&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ PJ^Jo(aJ KH\B*phCJ,PJo(aJ,KH\B*phCJ,PJo(aJ,KH\B*phCJ,PJo(aJ,KH\B*phCJ,PJo(aJ,KH\B*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJo(aJ " $ 2 4 v x @ B ñzk\M>/B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\"B*phCJ PJo(aJ 5KH\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB L N $ & V X ôucTE6'B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHX PRjlökUA-&B*phCJ OJPJQJo(aJ 5\&B*phCJ OJPJQJo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\&B*phCJ OJPJQJo(aJ 5\&B*phCJ OJPJQJo(aJ 5\&B*phCJ OJPJQJo(aJ 5\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH 02^̽o]N?0B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\^`&(^`rtîtbN:+B*phCJ PJo(aJ KH&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ U(0JB*phCJ OJPJQJo(aJ KHCJ PJo(aJ UCJ PJo(aJ CJ PJo(aJ UB*phCJ PJo(aJ KH B*phCJ PJ^Jo(aJ KH̻r^O>/B*phCJ PJo(aJ KH B*phCJ PJo(aJ @KHB*phCJ PJo(aJ KH&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\ B*phCJ PJo(aJ @KH B*phCJ PJo(aJ @KH#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\B*phCJ PJo(aJ KH 8:ȹrcTE6B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ U#0JB*phCJ PJo(aJ >*KHCJ PJo(aJ UCJ PJo(aJ CJ PJo(aJ UB*phCJ PJo(aJ KH&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\B*phCJ PJo(aJ KHTVvxôn_P<(&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHfhï}kYJ;,B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\&B*phCJ OJ PJ o(aJ 5KH\B*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KHB*phCJ PJo(aJ KH246:<HJNPTVX^̽|vgaUD80JCJOJQJo(aJ 0JB*phCJOJQJo(aJ0JCJOJQJo(aJ CJaJU0JCJaJmHsHnHtH CJaJU 0JCJaJ CJaJU0JCJOJQJo(aJ 0JB*phCJOJQJo(aJ,B*phCJ PJo(aJ KHmHsHnHtHB*phCJ PJo(aJ KH#B*phCJ OJPJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJo(aJ KH\B*phCJ PJo(aJ KH^`,B*phCJ PJo(aJ KHmHsHnHtH 4XZhx$ 4 zgd-DM WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d-DM WD`d7$H$WD`d7$H$WD` da$$7$H$ da$$7$H$d7$H$WD`d7$H$ 4 x B N & X sed7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD` Rl2{m_d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d[$\$a$$1$-DM WD`d[$\$a$$1$-DM WD`d7$H$WD`d7$H$WD` 2``t|id-DM WD`d7$H$WD`d7$H$WDh`hd7$H$WD`d7$H$WD`d-DM WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD` Vxwid7$H$WD`d-DM WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d-DM WD`d7$H$WD` &!66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh@Bha$$@&<CJ OJQJaJf@sfQ*2O2150J OJQJo(5\^O^font3190J B*phCJ OJPJQJo(aJ 56>*7S*\]XOXfont0130J B*phCJ OJPJQJo(aJ 56>*\]^O^font4190J B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 56>*7S*\]^O^font6190J B*phCJOJPJQJo(aJ56>*7S*\]^O^font7190J B*phCJOJQJ^Jo(aJ56>*7S*\]RORh1 da$$G$8$7$5$CJ,OJPJQJ^JaJ,B X ^^`4 24` ! G*Ax @Times New Roman-([SO9D eckN[_GBK?4 *Cx @Courier New3$ *Cx @Arial7$@ Calibri; eck\h[_GBKETimesCG Times9D eckўSO_GBK9D eckwiSO_GBKw PC2NNO QhMGeGZG.f!),.:;?]}  & 6"0000 0 000000 =@\]^([{ 0 0 00000;[h4wid7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d-DM WD`d7$H$WD`d7$H$WD`d-DM WD` 4XZ\^`d7$H$WD`9r 9r h]hh`h9r #$&`9r -. A!#2"$%S1820P)?``2  TY-Si}Hh:``Glm7+6R t0 [8 T 8 < 4d.b"'jJoAC${S-J&=9kE},dyJy3SpeQy(p= ! }6 {> ":-"+$H$,j%>&GN&Ma'\(-l(K)GD)jO)*'r*X +Z/+}+3,L, -G-I-Wx.x. /I/W/=d/%2IQ2fM35*5q5'6q6WT8Z83l8x8jL96:V: =8=tN=c>+>)g? @w@%D0DLD*ENEF^FUpGbHDeI hIMJzJ}J{'LpLNXKNO9P~P RxOR) SgT"VwW1WjWY.YV;YReY,QZ]Z,iZ[xH]n^]w]w]5^m_!_q`c-pd{pdDeref?fa^ggQUhqh"i:jkj5l]wl@mAmTn p7qqFq"qbqy$r\s^slstWt^tMdtst{utztn$ubu~uvOvzv!]wyy#y^ygzI$zJzHKzcz2{|^}~2CF M+1Os<)O0ykNx)cf\-ltQasI:OC|uS"3xyCn\NaYMZ *Zn@ D> \3FVu^ej2 44Q=0q/{W (I V&|ABQG^"`j .0'Ki?Js*x 6N%rc:+?{/3-=U._ mmAQF3e|-smq5\)L zq;I a&8cot~2I0:UqwL^jv| fo k+F ELS1m.woAt6%89|+]pr}X]x):~Up`w@Ap ,Z034V"g99Bk5D LR>dI K1. .Cd!a=]AU5'?];Z[q{Q3Fl!-N_Lg":Sd~pEm|{go02.%]"A%3l'e+$gH,&u4L!5G.9F<3a=}A>ACZ-DJ`EHoJO3PCeP05VBVx[_U_^aeEb*dfg/goH%lEdl:qDIq.Mqhr 3Ixzp DV(S oz0( * 3 ? XX ! commondata,<eyJoZGlkIjoiYjYxMjQ4MjJhZDE1ODg5M2RkY2U0NGNjZjEyNzM4NjMifQ==@